Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
Názov územnoplánovacej dokumentácie:
Obstarávateľ: Mesto Vranov nad Topľou
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. Dušan HUDEC - URBAN studio s.r.o., Košice
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. Martin Hudec, č.preukazu 073,275,438
Prerokovanie: V súčasnosti prebieha proces obstarávania ZaD č.7 ÚPN mesta
Mierka hlavného výkresu : M 1:5000
.: ZMENY A DOPLNKY č.7 ÚPN   MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (0,5MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,5MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
  Schéma verejnoprospešných stavieb (1MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (1,5MB)
  Návrh dopravy (1MB)
  Návrh vodného hospodárstva (1MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (1MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (1,5MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (1MB)
   
.: NÁVRH  ÚPN   MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Koncepcia rozvoja tepelného hospodárstva mesta (2,5MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,2MB)
  Schéma verejnoprospešných stavieb (3,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (4,4MB)
  Návrh záujmového územia (3MB)
  Návrh dopravy (4MB)
  Návrh vodného hospodárstva (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (3,8MB)
  Výkres ochrany prírody a krajiny (7,2MB)
  Širšie vzťahy (4,6MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN   MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (4,4MB)
  Návrh dopravy (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (3,8MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚPN   MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,2MB)
  Schéma verejnoprospešných stavieb (3,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (4,4MB)
  Návrh záujmového územia (3MB)
  Návrh dopravy (4MB)
  Návrh vodného hospodárstva (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (3,8MB)
  Širšie vzťahy (4,6MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.3 ÚPN MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 20,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
  Návrh verejnej dopravnej vybavenosti  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.4 ÚPN   MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (0,5MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,5MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
  Schéma verejnoprospešných stavieb (1MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh-lokalita č.1 (1MB)
  Urbanistický návrh-lokalita č.2 a č.6 (1MB)
  Urbanistický návrh-lokalita č.3 (1MB)
  Urbanistický návrh-lokalita č.4 a č.5 (1MB)
  Návrh dopravy-lokalita č.4 a č.5 (1MB)
  Návrh vodného hospodárstva-lokalita č.4 a č.5 (1MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie-lokalita č.4 a č.5 (1MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí lok.č.1 (1MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí lok.č.2 a č.6 (1MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí lok.č.3 (1MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí lok.č.4 a č.5 (1MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.5 ÚPN MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 20,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
  Návrh verejnej dopravnej vybavenosti  
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.6 ÚPN   MESTA :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (0,5MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,5MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
  Schéma verejnoprospešných stavieb (1MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh-č.1A (1MB)
  Urbanistický návrh-č.1B (1MB)
  Urbanistický návrh-č.1C (1MB)
  Urbanistický návrh-č.1D (1MB)
  Urbanistický návrh-č.1E (1MB)
  Urbanistický návrh-č.1F (1MB)
  Urbanistický návrh-č.1G (1MB)
  Návrh dopravy-č.2C (1MB)
  Návrh dopravy-č.2D (1MB)
  Návrh dopravy-č.2F (1MB)
  Návrh dopravy-č.2G (1MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy-č.5A (1MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdyč.5B (3,8MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy-č.5C (3,8MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy-č.5D (1MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy-č.5E (3,8MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy-č.5F (1MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy-č.5G (3,8MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (1MB)
   

Počet obyvateľov : cca 23 000
Mestský úrad :Ulica Dr. C. Daxnera 87
093 16 Vranov nad Topľou
Telefón : 057/44 225 51-3, Fax : 057/44 229 29
email : vranov@uzemnyplan.sk - www.vranov.uzemnyplan.sk
V prípade záujmu o heslovanú dokumentáciu vyplnte OBJEDNÁVKU.
/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio