Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
N zov zemnopl novacej dokument cie:
Obstarávateľ: Mesto Stropkov
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. Dušan HUDEC - URBAN studio s.r.o.
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. Martin Hudec, č.preukazu 073,275,438
Prerokovanie: V súčasnosti priebeha proces prerokovania ZaD č.6 ÚPN mesta
Mierka hlavného výkresu : M 1:5000
.: ZMENY A DOPLNKY č.6 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (0,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,2MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh 2.1 (0,4MB)
  Urbanistický návrh 2.2 (0,4MB)
  Urbanistický návrh 2.3 (0,4MB)
  Urbanistický návrh 2.4 (0,4MB)
  Urbanistický návrh 2.5 (0,4MB)
  Návrh vodného hospodárstva 3.2 (0,4MB)
  Návrh vodného hospodárstva 3.3 (0,4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.1 (0,4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.2 (0,4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.3 (0,4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.2 (0,4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.3 (0,4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.4 (0,4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.1 (0,4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.2 (0,4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.3 (0,4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.4 (0,4B)
  VPS - Schéma záväzných častí (0,8MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.5 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh 2.1 (4,4MB)
  Urbanistický návrh 2.2 (4,4MB)
  Urbanistický návrh 2.3 (4,4MB)
  Urbanistický návrh 2.4 (4,4MB)
  Urbanistický návrh 2.5 (4,4MB)
  Návrh vodného hospodárstva 3.1 (4MB)
  Návrh vodného hospodárstva 3.2 (4MB)
  Návrh vodného hospodárstva 3.3 (4MB)
  Návrh vodného hospodárstva 3.4 (4MB)
  Návrh vodného hospodárstva 3.5 (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.1 (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.2 (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.3 (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.4 (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie 4.5 (4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.1 (4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.2 (4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.3 (4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.4 (4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom 5.5 (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.1 (3,8MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.2 (3,8MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.3 (3,8MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.4 (3,8MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy 6.5 (3,8MB)
  VPS - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (7MB)
  Návrh vodného hospodárstva (11MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (9MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (6MB)
  Návrh zásobovania teplom a plynom (9MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh - Nový hlavný výkres digitalizácia (6,0MB)
  Urbanistický návrh (4,4MB)
  Návrh vodného hospodárstva (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (3,8MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časťť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na CD ,tá Vám bude zaslana poštou na po vyplnení objednávky
  Grafická výkresová časťť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.3 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časťť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na CD ,tá Vám bude zaslana poštou na po vyplnení objednávky
  Grafická výkresová časťť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.4 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (4,4MB)
  Návrh vodného hospodárstva (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (3,8MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ÚZEMNÝ   PLÁN   ZÓNY  - CENTRUM NÁMESTIE :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Správa záberu poľnohospodárskej pôdy  
  Regulatívy územného rozvoja zóny  
  Doložka CO  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh  
  Výkres verejnoprospešných stavieb  
  Návrh verejnej dopravy  
  Návrh technickej infraštruktúry  
  Návrh priestorovej a funkčnej regulácie  
  Návrh objektov na asanáciu  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Vizualizácie  
  Širšie vzťahy  
   

Počet obyvateľov : cca 11 000
Rozloha :26,44 km2
Mestský úrad :Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
Telefón : 054/742 2371, Fax : 054/742 3761
email : stropkov@uzemnyplan.sk - www.stropkov.uzemnyplan.sk
V prípade záujmu o heslovanú dokumentáciu vyplnte OBJEDNÁVKU.
/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio


Google