Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
Názov územnoplánovacej dokumentácie:
Obstarávateľ: Mesto Stropkov
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. Dušan HUDEC - URBAN studio s.r.o.
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. Martin Hudec, č.preukazu 073,275
Prerokovanie: V súčasnosti priebeha proces prerokovania ZaD č.4 ÚPN mesta
Mierka hlavného výkresu : M 1:5000
.: ZMENY A DOPLNKY č.4 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (4,4MB)
  Návrh vodného hospodárstva (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (4MB)
  Návrh zasobovania plynom a teplom (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (3,8MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh (7MB)
  Návrh vodného hospodárstva (11MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (9MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (6MB)
  Návrh zásobovania teplom a plynom (9MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá (1,2MB)
  Sprievodná správa záberu PP (0,2MB)
  Záväzná časť, Regulatívy územného rozvoja mesta (0,5MB)
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 30,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh - Nový hlavný výkres digitalizácia (6,0MB)
  Urbanistický návrh (4,4MB)
  Návrh vodného hospodárstva (4MB)
  Návrh energetiky, telekomunikácie (4MB)
  Záber poľnohospodárskej pôdy (3,8MB)
  Regulačný výkres - Schéma záväzných častí (4,8MB)
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.2 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časťť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na CD ,tá Vám bude zaslana poštou na po vyplnení objednávky a uhradení 20,-Euro+ poštovné na adresu uvedenú v objednávke.
  Grafická výkresová časťť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.3 ÚPN SÚ - STROPKOV :.
  Textová časťť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na CD ,tá Vám bude zaslana poštou na po vyplnení objednávky a uhradení 20,-Euro+ poštovné na adresu uvedenú v objednávke.
  Grafická výkresová časťť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
   
.: ÚZEMNÝ   PLÁN   ZÓNY  - CENTRUM NÁMESTIE :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Správa záberu poľnohospodárskej pôdy  
  Regulatívy územného rozvoja zóny  
  Doložka CO  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 300Sk na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh  
  Výkres verejnoprospešných stavieb  
  Návrh verejnej dopravy  
  Návrh technickej infraštruktúry  
  Návrh priestorovej a funkčnej regulácie  
  Návrh objektov na asanáciu  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Vizualizácie  
  Širšie vzťahy  
   

Počet obyvateľov : cca 11 000
Rozloha :26,44 km2
Mestský úrad :Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
Telefón : 054/742 2371, Fax : 054/742 3761
email : stropkov@uzemnyplan.sk - www.stropkov.uzemnyplan.sk
V prípade záujmu o heslovanú dokumentáciu vyplnte OBJEDNÁVKU.
/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio


Google