Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
Názov územnoplánovacej dokumentácie:
Obstarávateľ: Mesto Dobšiná
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. Dušan HUDEC - URBAN studio s.r.o.
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. M. Hudec, č.preukazu 275
Prerokovanie: Proces prerokovávania Zmien a doplnkov č.6 ÚPN mesta prebieha
Mierka hlavného výkresu : M 1:5000
.: N Á V R H   Ú P N   M E S T A   "časť Dobšiná" :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Sprievodná správa záberu PP a LP  
  Návrh regulatívov územného rozvoja  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o neheslovanú dokumentáciu zmien a doplnkov (možnosť tlače) je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na email po úhrade predfaktúry.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh, návrh dopravy  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Záber lesného pôdneho fondu  
   
.: NÁVRH  ÚPN  MESTA (OBCE)  "časť Dobšinská ľadová jaskyňa" :.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Sprievodná správa záberu PP a LP  
  Návrh regulatívov územného rozvoja  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o neheslovanú dokumentáciu zmien a doplnkov možnosť tlače) je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na email po úhrade predfaktúry.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh, návrh dopravy  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Záber lesného pôdneho fondu  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN MESTA - DOBŠINÁ :.
  Textová časť( formát.PDF )
  Sprievodná správa  
  Správa záberu PP  
  Správa záberu LP  
  Záväzná časť územného plánu  
  Registračný list  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 20,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita mesto Dobšiná Výkres 1A
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita mesto Dobšiná Výkres 1B
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita mesto Dobšiná Výkres 1C
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita Dobšinský kopec Výkres 1D
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita Čuntava Výkres 1E
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita Danková Výkres 1F
  Návrh energetiky  
 Záber PP  
   
.: DOPLNOK č.3 ÚPN MESTA - DOBŠINÁ :.
  Textová časť ť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Správa záberu PP  
  Záväzná časť územného plánu  
  Registračný list  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 20,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť ť ( formát.PDF )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
  Návrh energetiky  
 Záber PP  
  Záber LP  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.4 ÚPN MESTA - DOBŠINÁ :.
  Textová časť »( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  
  Registračný list  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 20,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť »( formát JPG )
  Komplexný urbanistický návrh riešeného územia  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky  
   
.: ZMENY A DOPLNKY č.5 ÚPN MESTA - DOBŠINÁ :.
  Textová časť »( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  

  Správa záberu PP

 
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 20,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť »( formát JPG )
  Komplexný urbanistický návrh  
  Vyhodnotenie záberu PP  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Schéma verejnoprospešných stavieb  
  Schéma - vymedzenie riešeného územiach  
   
PREROKOVANIE.: ZMENY A DOPLNKY č.6 ÚPN MESTA - DOBŠINÁ :.PREROKOVANIE
  Textová časť »( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Záväzná časť územného plánu  

  Správa záberu PP

 
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu na multiCD je potrebné vyplniť objednávku. Dokumentácia Vám bude zaslana na po uhradení 20,-Euro na adresu.
  Grafická výkresová časť »( formát JPG )
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita 1D  
  Vyhodnotenie záberu PP-lokalita 1D  
  Návrh vodného hospodárstva, energetika-lokalita 3D  
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita 1B  
  Komplexný urbanistický návrh-lokalita 1F  
  Vyhodnotenie záberu PP-lokalita 5F  
   

Počet obyvateľov : 5000
Mestský úrad : SNP 552, 049 25 Dobšiná
Telefón : 058 / 7941319
email : dobsina@uzemnyplan.sk - www.dobsina.uzemnyplan.sk
V prípade záujmu o heslovanú dokumentáciu vyplnte OBJEDNÁVKU. Heslo Vám bude zaslané emailom.
/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio


Google