Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
Názov územnoplánovacej dokumentácie:

Obstarávateľ: Obec Stročín
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. Dušan HUDEC - URBAN studio s.r.o., www.urban.sk
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. Martin Hudec, č.preukazu 275
Dátum a číslo uznesenia ktorým bol schválený ÚPN obce : Proces prebieha. Prerokovanie NÁVRHU ZaD1 ÚPN-O prebieha v termíne od 19.11.2018 do 20.12.2018
Mierka hlavného výkresu : M 1:5000

.: ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚPN OBCE - NÁVRH:.
  Textová časť: ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Regulatívy územného rozvoja obce  
  Schéma záväzných časti  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu vo formáte PDF na CD nosiči vyplnte prosím objednávku. ÚPD Vám bude doručená po uhradení zálohovej faktúry (cena30 Euro + poštovné)
  Grafická výkresová časť: ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh, návrh dopravy  
  Urbanistický návrh - katastrálneho územia obce  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Schéma verejnoprospešných stavieb  
   
.: ÚZEMNÝ   PLÁN   OBCE - NÁVRH:.
  Textová časť: ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Správa záberu poľnohospodárskej pôdy  
  Regulatívy územného rozvoja obce  
  Schéma záväzných časti  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu vo formáte PDF na CD nosiči vyplnte prosím objednávku. ÚPD Vám bude doručená po uhradení zálohovej faktúry (cena30 Euro + poštovné)
  Grafická výkresová časť: ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh, návrh dopravy  
  Urbanistický návrh - katastrálneho územia obce  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Schéma verejnoprospešných stavieb  
  Výkres ochrany prírody a krajiny  
  Širšie vzťahy  
   
.: Z A D A N I E :.
  Textová časť: ( formát.PDF )
  Sprievodná správa - Zadanie
Obec Stročín, pôvodne príslušenstvo šarišského hradného panstva, v pol. 13. stor. majetok rodiny Abovcov, od ktorej ju s inými obcami v r. 1269 kúpili príslušníci zemianskej rodiny Thekuleovcov. V 13. - 14. storočí bola významným strediskom panstva Stročín s trhom. V ro. 1355 bola majetkom Mičkbána, ale začiatkom 15. stor už zasa makovického panstva, v r. 1427 mala 48 poddanských usadlostí, bola to jedna z najväčších obcí. Makovickému panstvu patrila aj neskoršie. Roku 1618 žilo na 8 usadlostiach 52 rodín. Obyvatelia sa podľa počtu ťažného dobytka zaoberali pravdepodobne povozníctvom. V obci boli aj tkáči a píla. V roku 1787 mala obce 53 domov a 386 obyvateľov, v roku 1828 mala obec 68 domov a 514 obyvateľov.Viac informácií najdete na stránke obce www.obecstrocin.sk


/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio


Poslaním projektu UzemnyPlan.sk je sprístupniť širokej verejnosti informácie o územných plánoch miest a obcí Slovenska.
Google