Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
Názov územnoplánovacej dokumentácie:
Obstarávateľ: Obec Malá Ida
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. J.Sekan - ARCHIKON s.r.o. Košice
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. Martin Hudec, č.preukazu 275
Dátum a číslo uznesenia ktorým bol schválený ÚPN obce : Prebieha proces prerokovania Zmien a doplnkov od 05.10.2018-05.11.2018.
Mierka hlavného výkresu : M 1:5000
.: ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚZEMNÝ   PLÁN   OBCE - NÁVRH:.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá zmien a doplnkov  
  Legenda  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu vo formáte PDF na CD nosiči vyplnte prosím objednávku. ÚPD Vám bude doručená po uhradení zálohovej faktúry (cena30 Euro + poštovné)
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh  
  Urbanistický návrh - katastrálneho územia obce  
  Návrh dopravy  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Schéma verejnoprospešných stavieb  
  Širšie vzťahy  
   
.: ÚZEMNÝ   PLÁN   OBCE - NÁVRH:.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Správa záberu poľnohospodárskej pôdy  
  Regulatívy územného rozvoja obce  
  Registračný list  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu vo formáte PDF na CD nosiči vyplnte prosím objednávku. ÚPD Vám bude doručená po uhradení zálohovej faktúry (cena30 Euro + poštovné)
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh  
  Urbanistický návrh - katastrálneho územia obce  
  Návrh dopravy  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Schéma verejnoprospešných stavieb  
  Výkres ochrany prírody a krajiny  
  Širšie vzťahy  
   


     
Počet obyvateľov :1300
Rozloha : 1020 ha
Obecný úrad : Obecný úrad , Hlavná 11, 044 20 Malá Ida
Telefón : +421 55 / 6970 112
email : malaida@uzemnyplan.sk - www.malaida.uzemnyplan.sk


/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio