Pridajte sa k nám! Neváhajte, ukážte svoj územný plán rozvoja Vašej obce/mesta občanom, investorom na portály: UzemnyPlan.sk. Svet vás vidí.
Názov územnoplánovacej dokumentácie:
Obstarávateľ: Obec Blazice
Spracovateľ, autor ÚPD : Ing.arch. D.Hudec - URBAN studio s.r.o.
Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD : Ing. Martin Hudec, č.preukazu 275
Dátum a číslo uznesenia ktorým bol schválený ÚPN obce : Proces ukončený.
Mierka hlavného výkresu : M 1:2000
.: ZMENY A DOPLNKY č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE - NÁVRH:.
  Textová časť ( formát.PDF )
  Sprievodná spravá  
  Správa záberu poľnohospodárskej pôdy  
  Regulatívy územného rozvoja obce  
  Registračný list  
POZNÁMKA: V prípade záujmu o dokumentáciu vo formáte PDF na CD nosiči vyplnte prosím objednávku. ÚPD Vám bude doručená po uhradení zálohovej faktúry (cena30 Euro + poštovné)
  Grafická výkresová časť ( formát.PDF )
  Urbanistický návrh  
  Urbanistický návrh - katastrálneho územia obce  
  Návrh dopravy  
  Návrh vodného hospodárstva  
  Návrh energetiky, telekomunikácie  
  Záber poľnohospodárskej pôdy  
  Schéma verejnoprospešných stavieb  
  Výkres ochrany prírody a krajiny  
  Širšie vzťahy  
   


     
Počet obyvateľov :631
Rozloha : 340ha
Obecný úrad : Obecný úrad , Blažice 53, 044 16 Bohdanovce
Telefón : +421 55 / 694 11 06
email : info@blazice.sk - www.blazice.uzemnyplan.sk


/ viac... /
 


© Ing. Martin HUDEC - ARCHIGRAPH studio